Projects

Lea Taylor

Perth, Australia

Lea Taylor

Yandjitup Kep-Werd - Place of the Bullrush Waterfall

Kent Morris

Melbourne, Australia

Kent Morris

Where We Walk

Zhang Ruyi

Quzhou, China

Zhang Ruyi

Shadow of the Ruins: Ancient Remnants

Bi Rongrong

Quzhou, China

Bi Rongrong

Flash Flying Birds and Eight Petals

Li Qing

Quzhou, China

Li Qing

Pavilion of Shadow Reflections

Shen Lieyi

Hangzhou, China

Shen Lieyi

Rain Pool Filled with Silence

Zheng Lu

Shanghai, China

Zheng Lu

Light Breeze at Dongting Lake: Daybreak, Dawn, Brilliance

Jitish Kallat

Shenzhen, China

Jitish Kallat

Tomorrow Was Here Yesterday

Kazuyo Sejima

Wuzhen, China

Kazuyo Sejima

Another Layer of Surface

Shanghai, China

Shanghai Library East Public Art Masterplan

Jonathan Paul

Los Angeles, USA

Jonathan Paul

Lucky Break