Projects

Mark Hagen

New York City, USA

Mark Hagen

Sea Wall

Zhang Ruyi

Quzhou, China

Zhang Ruyi

Shadow of the Ruins: Ancient Remnants

Bi Rongrong

Quzhou, China

Bi Rongrong

Flash Flying Birds and Eight Petals

Li Qing

Quzhou, China

Li Qing

Pavilion of Shadow Reflections

Zheng Lu

Shanghai, China

Zheng Lu

Light Breeze at Dongting Lake: Daybreak, Dawn, Brilliance

Jitish Kallat

Shenzhen, China

Jitish Kallat

Tomorrow Was Here Yesterday

Kazuyo Sejima

Wuzhen, China

Kazuyo Sejima

Another Layer of Surface